ภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์

(พี่ภูมิ)

Poomisaht Rujeerapaiboon

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE