โอภาส ถิรปัญญาเลิศ

(พี่ใหญ่)

Opas Thirapanyalert

Chief Operating Officer of Prop2morrow Co.,Ltd.

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE