แคทลียา ท้วมประถม

(พี่กิฟท์)

Cattlleya Thuampratom

MD, The Design Essential Co Ltd

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE