อัญญรัตน์ จริยาสมานฉันท์

(พี่ติ๊ก)

Aunyarat Jariyasamanchan

กรรมการผู้จัดการ, บจก.เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE