อมฤต เจริญพันธ์

(พี่เอม)

Amarit Charoenphan

Angel Investor

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE