สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์

(พี่ไนซ์)

Suttirak Duangburong

นักพัฒนานวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE