ศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

(พี่จิ๊บ)

Suparit Mekaroonkamol

ผู้อำนวยการพัฒนากิจกรรมลูกค้า SME, Siam Commercial Bank

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE