วทัญญู ชุติศิลป์

(พี่กลาง)

Vathunyoo Chutisilp

CEO of ถิงถิง, Lab Network

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE