มิตรดนัย สถาวรมณี

(พี่พอท)

Mitdanai Sathavonmanee

Co-founder of CORO FIELD | Plantae | grotech | SV Biotech

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE