ภาวรินทร์ รามัญวงศ์

(พี่แซน)

Pawarin Ramanwong

ผู้ก่อตั้ง, เฟสบุคกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้าน

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE