พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์

(พี่เบล)

Panunya Charoensawadpong

Co-Founder, AI and Robotics Venture

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE