ปรีสาร รักวาทิน

(พี่ไผ่)

Preesan Rakwatin

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE