จิตตินันท์ ชาติสีหราช

(พี่ตุ๋ย)

Jittinun Chatsiharach

CEO, Token X

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE